Konnen ki jan li gaye

1. COVID-19 gaye fasilman de moun a moun, sitou pa wout sa yo:

2. Ant moun ki nan kontak sere avèk youn ak lòt (nan lespas 6 pye).

3. Atravè ti gout respiratwa ki pwodui lè yon moun ki enfekte touse, etènye, respire, chante oswa pale.

4. Ti gout respiratwa lakòz enfeksyon lè yo respire oswa depoze sou manbràn mikez, tankou sa yo ki liy anndan an nan nen an ak bouch ou.

5. Moun ki enfekte men ki pa gen sentòm kapab gaye viris la bay lòt moun tou.

Fason mwens komen COVID-19 ka gaye

1. Nan sèten sikonstans (pou egzanp, lè moun yo nan espas ki fèmen ak vantilasyon pòv), COVID-19 ka pafwa gaye pa transmisyon ayeryèn.

2. COVID-19 gaye mwens souvan nan kontak ak sifas ki kontamine.

Tout moun ta dwe

men lave limyè icon

Lave men ou souvan

1. Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pou omwen 20 segonn sitou apre ou te nan yon plas piblik, oswa apre ou fin mouche nen ou, ou touse, oswa etènye.
2. Li enpòtan sitou pou lave:
3. Anvan ou manje oswa prepare manje
4. Anvan ou manyen figi ou
5. Aprè w fin itilize twalèt la
6. Aprè kite yon plas piblik
7. Apre ou fin mouche nen ou, ou touse, oswa etènye
8. Apre ou fin manyen mask ou
9. Apre chanje yon kouchèt
10. Apre pran swen yon moun ki malad
11. Apre ou fin manyen bèt oswa bèt kay
12. Si dlo ak savon pa disponib fasilman, sèvi ak yon dezenfektan pou men ki gen omwen 60% alkòl. Kouvri tout sifas men ou epi fwote yo ansanm jiskaske yo santi yo sèk.
13. Evite manyen je ou, nen ou, ak bouch ou ak men ou pa lave.

moun flèch limyè icon

Evite kontak sere

1. Andedan kay ou: Evite kontak sere avèk moun ki malad.

2. Si sa posib, kenbe 6 pye ant moun ki malad la ak lòt manm nan kay la.

3. Deyò lakay ou: Mete 6 pye distans ant ou menm ak moun ki pa rete nan kay ou.

4. Sonje ke gen kèk moun ki pa gen sentòm ki kapab gaye viris.

5. Rete omwen 6 pye (apeprè 2 bra longè) nan men lòt moun.

6. Kenbe distans ak lòt moun enpòtan sitou pou moun ki gen plis risk pou yo vin malad anpil.

tèt bò mask limyè icon

Kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon mask lè w alantou lòt moun

1. Mask yo anpeche w pran oswa gaye viris la.

2. Ou ka gaye COVID-19 bay lòt moun menm si ou pa santi ou malad.

3. Tout moun ta dwe mete yon mask nan anviwònman piblik ak lè bò kote moun ki pa rete nan kay ou, espesyalman lè lòt mezi distans sosyal yo difisil pou kenbe.

4. Mask pa ta dwe mete sou timoun piti ki poko gen 2 zan, nenpòt moun ki gen pwoblèm pou respire, oswa ki san konesans, enkapasite oswa otreman kapab retire mask la san asistans.

5. PA itilize yon mask ki vle di pou yon travayè swen sante. Kounye a, mask chirijikal ak respiratè N95 yo se founiti kritik ki ta dwe rezève pou travayè swen sante yo ak lòt premye sekouris yo.

6. Kontinye kenbe apeprè 6 pye ant ou menm ak lòt moun. Mask la se pa yon ranplasan pou distans sosyal.

bwat tisi limyè icon

Kouvri tous ak estènye

1. Toujou kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon tisi lè ou touse oswa etènye oswa itilize andedan koud ou epi ou pa krache.

2. Voye tisi yo itilize nan fatra.

3. Menm lè a, lave men ou avèk savon ak dlo pou omwen 20 segonn. Si dlo ak savon pa disponib fasilman, netwaye men ou avèk yon dezenfektan pou men ki gen omwen 60% alkòl.

icon spraybottle

Netwaye epi dezenfekte

1. Netwaye epi dezenfekte sifas manyen souvan chak jou. Sa gen ladan tab, manch pòt, switch limyè, kontwa, manch, biwo, telefòn, klavye, twalèt, wobinè, ak lavabo.

2. Si sifas yo sal, netwaye yo. Sèvi ak detèjan oswa savon ak dlo anvan dezenfeksyon.

3. Lè sa a, sèvi ak yon dezenfektan nan kay la. Pi komen EPA-anrejistre nan dezenfektan nan kay la icon ekstèn ap travay.

tèt limyè medikal limyè icon

Siveye Sante ou chak jou

1. Fè vijilans pou sentòm yo. Gade pou lafyèv, tous, souf kout, oswa lòt sentòm COVID-19.
2. Espesyalman enpòtan si w ap fè komisyon esansyèl, ale nan biwo a oswa nan espas travay, ak nan anviwònman kote li ka difisil kenbe yon distans fizik nan 6 pye.
3. Pran tanperati ou si sentòm yo devlope.
4. pa pran tanperati ou nan lespas 30 minit nan fè egzèsis oswa apre ou fin pran medikaman ki ta ka bese tanperati ou, tankou asetaminofèn.
5. Swiv konsèy CDC si sentòm yo devlope.

bwat tisi limyè icon

Pwoteje Sante ou Sezon grip sa a

Li posib ke viris grip la ak viris la ki lakòz COVID-19 pral tou de gaye sa a otòn ak sezon fredi. Sistèm swen sante yo ka akable trete tou de pasyan ki gen grip ak pasyan ki gen COVID-19. Sa vle di pran yon vaksen kont grip pandan 2020-2021 pi enpòtan pase tout tan. Pandan w ap pran yon vaksen kont grip pa pral pwoteje kont COVID-19 gen anpil benefis enpòtan, tankou:

1. Yo te montre vaksen kont grip pou diminye risk pou maladi grip, entène lopital, ak lanmò.

2. Lè w pran yon vaksen kont grip la ka sove resous swen sante tou pou swen pasyan ki gen COVID-19.


Tan Post: Dec-17-2020